Cursus oids 2.0

De stuurgroep heeft in 2016 het besluit genomen, dat alle opleiders binnen de Stedendriehoek een nadere update van hun scholing moeten volgen in de vorm van een tweede certificaatcursus OIDS 2.0.

Na feedback vanuit verschillende overlegstructuren binnen de opleidingsschool heeft de stuurgroep twee belangrijke besluiten ten aanzien van de cursus voor het certificaat OIDS 2.0 genomen:

1. De omvang van de cursus wordt zo beperkt mogelijk gehouden, vooral door het grootste deel van het onderdeel ‘communicatie’ en enkele thema’s uit het onderdeel ‘begeleiden’ voor een goed deel onder te brengen in de reguliere opleidingsdagen, die toch al op de agenda staan.
2. Het onderdeel ‘begeleiden’ van de oorspronkelijke cursusopzet wordt ingevuld door medewerkers van universiteit van Groningen. Deze cursus wordt gegeven rondom het begeleiden van studenten met behulp van het Icalt-observatie-instrument voor startende leerkrachten. Oorspronkelijk is het doel van Icalt om de professionele doorgroei van beginnende leraren te bevorderen en voortijdige beroepsuitval terug te dringen. De stuurgroep is van mening dat juist dit instrument binnen de opleidingsschool in belangrijke mate kan bijdragen aan verdere professionalisering van het werkplekleren.

Belangrijkste ingrediënten van de cursus worden zo enerzijds het begeleiden van onderzoek in leerteams en de onderzoeksopdrachten van studenten en anderzijds het begeleiden van studenten in de verdere ontwikkeling van hun professionele vaardigheden.