Visie & uitvoering

Opleidingsschool De Stedendriehoek investeert al jaren in een intensieve studentbegeleiding. Studenten die hun stage lopen op een van de opleidingsscholen vinden daar een kwaliteitsleerwerkplek. Ze worden gezien als aanstaand collega en worden volledig meegenomen in de dagelijkse gang van zaken binnen een school. Er zijn opgeleide opleiders die de studenten begeleiden en die weten hoe de opleiding in elkaar zit en wat er van de student verwacht wordt. Er zijn geschoolde mentoren die de student goed kunnen coachen bij de uitvoering van de praktijkopdrachten. Het contact tussen de opleiding en de school wordt onderhouden door de relatiebeheerders (een docent van de pabo), waardoor de afstemming tussen school en opleiding goed verloopt. Zie hiervoor de downloads ‘Communicatiematrix’ en ‘Rollen en verantwoordelijkheden’. Om alles gestroomlijnd te laten verlopen is het belangrijk dat een ieder op de hoogte is van belangrijke data van activiteiten die het opleiden in de school betreffen. Daartoe is een overzichtelijk activiteitenrooster gemaakt dat te vinden is onder de downloads op deze pagina.

Behalve het samen opleiden van de student heeft de Opleidingsschool de ambitie zich te ontwikkelen tot een lerende organisatie. Vanaf 2015-2016 is op elke school een leerteam geformeerd. Deze kleine leergemeenschap binnen de school richt zich op de bespreking van een vakdidactisch en/of vakinhoudelijk thema. Met gebruikmaking van elkaars expertise en inzet kan zo’n thema van meerdere kanten belicht worden en uitmonden in verantwoorde acties. In zo’n proces staat het samen leren in het samen opleiden centraal. Alle betrokkenen – de beginnende leraar, de zittende leraar, de pabocollega en de studenten- leren met en van elkaar en richten zich op het systematisch verbeteren van de praktijk. Zie voor meer informatie de download ‘Notitie Opleidingsschool De Stedendriehoek 2.0.

De Opleidingsschool is in 2014 geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), die het niveau en de kwaliteit van het hoger onderwijs in Nederland en Vlaanderen beoordeelt. Voor deze accreditatie, die overigens met goed resultaat is afgerond, is een zgn. kritische reflectie geschreven waarin verantwoording wordt afgelegd over de eindkwalificaties, de onderwijsleeromgeving en de toetsing van de Opleidingsschool. Zie hiervoor de download ‘Kritische reflectie’.