Reflectie en werkplekleren

Studenten worden geacht regelmatig te reflecteren op de onderwijsactiviteiten die zij verzorgen.  De studenten kunnen kiezen uit de volgende drie modellen:

  • Het TVP-reflectiemodel
  • Het snelle reflectiemodel
  • Het reflectiegesprek model

De eerstejaars studenten kiezen in goed overleg met de mentor voor één reflectiemodel per dag. Belangrijk is dat studenten zelf weloverwogen keuzes (gaan) maken m.b.t. de uitgevoerde onderwijsactiviteiten die zij rijk genoeg vinden voor reflectie. Ook de begeleider kan uiteraard in die keuzes een beslissende rol spelen. Vanaf het tweede jaar neemt het aantal stagedagen toe en geldt de volgende afspraak: Het minimale aantal reflecties na een stageperiode is 15. Ook in deze fase van de opleiding maakt de student een evenwichtige keuze uit bovenstaande reflectiemodellen, waarbij de student laat zien alle drie de modellen te beheersen. De uitgewerkte reflecties zijn terug te vinden in de digitale stagemap van de student.